عمر دوستی‌ها چه کوتاه٬همچون سيگار است...زود خاموش و خاکستر می‌شود...