دلم به حال متخصصان زنان می‌سوزد٬دنيا را از دريچه اسپکولوم نگاه می‌کنند...!