دخترها حرف می‌زنند و بعد پشيمان می‌شوند٬پسرها حرف نمی‌زنند و بعد پشيمان می‌شوند...آری٬تفاوت همواره در يک حرف نون است...