-نم‌نم بارون اشکهام داره سيلاب می‌شه...
-منو ببخش عزيزم٬چتر همراهم نيست...!