عروسک چوبی سخت می‌گريست...می‌خواست که چون افسانه‌ها آدم شود...بر جهل و گريه او ريشخند زدم؛چون من آدم هم٬از آدميت خود بهره چندانی نبرده بودم...