همه زيبايی را دوست دارند٬اما من با صدای بلند فرياد می‌زنم:لعنت بر زيبايی...لعنت بر زيبا...لعنت!