اون مرغی که واست تخم طلا می‌ذاشت٬ديروز رو آتيش کباب شد!