و ناگهان ندا آمد: که فوتبال را شيطان آفريد٬تا مردم را از خدايشان دور کند!