باده چون حرفی به خود زايد٬ آجر را از هر طرف که بخواند برايش چون ديوار است٬هيچ راهی بدان نمی‌يابد!