اگر خواهان نيکول‌کيدمن هستی٬بايد تام‌کروز باشی؛وگرنه هيچ‌وقت بهش نمی‌رسی!

پ.ن:و بالعکس!