می‌گفت: اناالحق٬من هم می‌گويم اناالحق؛اما بين اين گفتن با آن٬به اندازه حق فاصله است...