گير بدی٬می‌گن:چرا گير می‌دی؟...گير ندی٬می‌گن:چرا برات اهميت ندارم...به کدامين سازشان بندری برقصيم؟!!!