می‌آيند و مدتی مهمان دل می‌شوند و می‌روند...کدامين بر دل نشيند٬خدا می‌داند!