حتما يک جای کار ايراد دارد...ببينيد تفاوت دیپلماسی تا کجاست که آمريکا به ازای هر برج ساختمان تجارت جهانی يک کشور به غنيمت گرفت و ما چه راحت در حالی‌که با اعتمادسازی و ايجاد فضايی صحيح می‌توانستيم فعاليت هسته‌ای صلح‌آميز داشته باشيم٬آنرا نابخردانه تبديل به يک بحران ملی و حتی جهانی کرده‌ايم...