شما مقصريد...چه آنها که رای بد داده‌اند و چه آنهايی که اصلا رای نداد‌ه‌اند...هر دو به يک اندازه مقصر هستند...شمشير تيز و برهنه را نبايد به دستان ديوانگان سپرد٬هم دست خود را می‌برند و هم ديگران را می‌درانند٬چه دوست و چه دشمن!