کودکی را تنبيه می‌کردند...هيچ سر در نمی‌آورد...يک گلدان را شکانده بود٬همين!