ـ تازگيها خيلی دلم هواتو می‌کنه عزيزم!
ـ به هوای من چی‌کار داری؟بی‌تربيت!