زن عاشقانه به نزدش آمده بود و مرد با غرور فکر می‌کرد که تهديدش او را ترسانده و به نزدش کشانده است...مرد احساس قدرت می‌کرد و زن احساس عشق...اما...