ـ تو چشمام چی می‌بينی عزيز دلم؟
ـ کجا رو می‌گی؟
ـ‌ !!!