اولين زن فضانورد دنيا که يک ايرانی است٬به فضا رفت...
پدر: اگر در ايران بود٬شايد فقط به خانه بخت می‌رفت!