تعطيلات چون آب می‌ماند٬جان را جلا می‌بخشد اما زود بخار می‌گردد...