بيستمين اول مهر زندگی‌ام هم گذشت؛حس خاصی بود اينکه همچنان محصل هستم...امروز می‌خواستم دوباره به ۲۰ سال پيش برگردم...حس خاصی بود...حس خاصی بود...