ـ چقدر دوستم داری؟
ـ دوست داشتن يعنی چی؟!
ـ ببخشيد٬اشتباهی گرفتم!