حتی خدا نيز زن را می‌شناخت...هيچ پيامبری در طول تاريخ جامعه بشری زن نبود!