انوشيروان تو قصرت را نازيبا ساختی تا خانه پيرزن بدبختی را ويران نکنی؛اما وارثانت چه خانه‌ها که نابود نکردند و بجايش قصر ساختند...بين عدل تو و عدل آنها چقدر فرسنگها فاصله است!