و من ديروز غم و سردرگمی را در چشمهايش ديدم...ازين عمق زياد اندوه دلم لرزيد...اما افسوس که کاری از دستم برنيامد...افسوس!