چه سری است که عيسی و محمد هر کدام ۱۲ يار داشتند و مجموع تعدادشان ۱۳ بوده...۱۳ همواره عدد مقدسی بوده است...