بدينوسيله از تمامی فارغ‌التحصيلان و دانشجويان وبلاگ‌نويس گروه علوم پزشکی دعوت می‌شود که با من و دکتر پيام٬ همگام شوند...من و پيام قصد داريم تا در يک درخواست٬از گروه فنز تقاضای يک لوگو و فضا برای اين افراد نماييم...دست تمامی دوستانی که با ما همکاری خواهند کرد را پيشاپيش می‌فشاريم...