اولی از عشق می‌نويسد٬دومی از عاشق و سومی از معشوق؛چهارمی هم از عشق شکست‌خورده سطرها قلم‌فرسايی و طلب ترحم و محبت می‌کند...من شايد پنجمی باشم٬مرا چه به کار اينها که صفحه سياه دل نم‌نم را به خاطرشان سياهتر کنم٬من حرف خود را می‌نويسم!