دوست داشتن و عشق ورزيدن به نوعی ديوانگی است...نوعی ديوانگی شيرين...عاشق٬ديوانه‌ای است که ظاهر عاقلان را دارد...عاشق کارهايی در عالم عشق انجام می دهد که در عالم رئال ديوانگی محسوب می‌شود...

پ.ن: خدايا ما را از جنون حفظ فرما...