آدمی به اميد زنده است٬حتی اگر اميدی بيهوده و عبث باشد...زنده بودن را دوست می‌دارم٬پس اميدوار می‌مانم...

پ.ن: اما کو دل خوش؟