زندگی سيکلی است که همه‌اش تکرار می‌شود...بايد بتوان خود را از اين تکرار نجات داد وگرنه هيچ‌گاه امروز با ديروز فرقی نخواهد کرد...!