با سلام...سلامی مخصوص خدمت تمامی وبلاگ‌نويسان گروه علوم‌پزشکی...
پس از رايزنی‌های مختلف با گروه پرشين‌بلاگ و همکاری صميمانه آقای دکتر بوترابی مدير اين مجموعه(که در جلسه ديروز به اتفاق پيام٬خدمتشان رسيديم) وبلاگ مدلاگ ساخته و به گروه فنز راه پيدا کرد...
ما اين وبلاگ را راه انداختيم تا جايی باشد برای يک همکاری گروهی و صنفی...طبيعی است که ما فقط آغاز کننده اين راه هستيم و برای ادامه اين راه به کمک همگی نياز داريم...
پس٬مدلاگ رو فراموش نکنيد...متشکریم...

دکتر حامد رجايی و دکتر پيام صفوی