ترس و اضطراب در عين حال که روح را می‌خراشد و می‌آزارد٬ذهن را به تفکر و جسم را به فعاليت و تکاپو وادار می‌کند...