زمانه بی‌وفا شده است...دنيا عروس هزار داماد شده است و وفا ندارد...هر شب٬شب حجله دنياست و پيش يک نفر می‌خوابد...هر کس فقط يک شب داماد می‌شود و فردايش ناکام می‌ميرد...وفاداری واژه‌ای است که دنيا با آن بيگانه است...آخ٬که چقدر دلم گرفته است و آرامش می‌خواهد...