مرا راه ندادند٬گفتند که:تو روسياهی٬روزمان را شب می‌کنی!