ارکيده دل٬هميشه تنهاست...کيست که با دستان ظريف و مهربانش ارکيده را بچيند و در آغوش بگيرد؟