ترانه امروز يکی از آهنگهای تاثير‌گذار زندگی‌ام هست...از خواننده‌ای با صدايی جادويی و استثنايی...از سلين‌ديون...اين ترانه رو تقديم می‌کنم به دو تا از دوستان خيلی خوب زندگی‌ام...

Wish I could be the one
The one who could give you love
The kind of love you really need
Wish I could say to youThat I'll always stay with you
But baby that's not me
You need someone Willing to give their heart and soul to you
Promise you forever
Baby that's something I can't do
Oh I could say that I'll be all you need
But that would be a lie
I know I'd only hurt you
I know I'd only make you cry
I'm not the one you're needing
I love you, goodbye
I hope someday You can find someway to understand
I'm only doing this for you
I don't really wanna go
But deep in my heart I know
This is the kindest thing to do
You'll find someone
Will be the oneThat I could never be
Who'll give you something better
Than the love you'll find with me
Oh I could say that I'll be all you need
But that would be a crime
I know I'd only hurt you
I know I'd only make you cry
I'm not the one you're needing
I love you, goodbye
Leaving someone
When you love someone
Is the hardest thing to do
When you love someone as much as I love you
Oh I don't wanna leave you
Baby it tears me up inside
But I'll never be the one you're needing
I love you, goodbye
Baby it's never gonna work out
I love you, goodbye


باور کن تصميم سختی بود...منو ببخش...می‌دونم که تو هم به اين متن اعتقاد داری...می‌دونم که درک می‌کنی...باور کن خيلی برام سخته...می‌دونی که من اهل دروغ نيستم٬نمی‌تونستم به تو و خودم دروغ بگم...خيلی سخته که يکی رو دوست داشته باشی ولی بدونی که به دردش نمی‌خوری...دوستت دارم...ايشالله خوشبخت بشی...خداحافظ عزيز دلم...