- دکتر٬ناراحت اين رفيق ما نباش٬از وقتی که دنيا اومد همين‌جور استفراغ آبی‌رنگ می‌کرد تا اينکه ديشب مرد و راحت شد...
مداد باوفا را سرجايش گذاشتم و خودکار تمام شده را با حسرت داخل سطل زباله انداختم!