خدايا اولين تاس بازی زندگی ما را دوباره بريز٬شايد اين بار با جفت شروع کرديم.