ای ليلی رخ ماهت را بر من نگشای٬می‌ترسم چون چشمم بر ماه افتد مجنون شوم...