- دوستت دارم...
- من دوستت ندارم٬من دوستت رو دوست دارم...
- ولی اين يه سيکل هست٬يه دور تسلسل...در منطق و فلسفه دور تسلسل باطل است!
- برو بابا...