- بيا از آينده حرف بزنيم...
- باشه يه وقت ديگه...
- بيا اهدافمون رو مشخص کنيم...
- باشه يه وقت ديگه...
- بذار بگم آرزوم چيه...
- باشه يه وقت ديگه...
- اينجور که داره می‌گذره٬من به آينده رابطه‌مون خوشبين نيستم...
- باشه يه وقت ديگه...
- نگران رابطه‌مون هستم...
- باشه يه وقت ديگه...
- دلم گرفته...
- باشه يه وقت ديگه...
- من ديگه نمی‌تونم ادامه بدم...خداحافظ تا هميشه...
- باشه يه وقت ديگه...
- مثل اينکه همچون هميشه نفهميدی چی گفتم٬می‌خوام برم و واسه هميشه ازت جدا شم...
- آخه چرا؟ما که با هم رابطه خوبی داشتيم...
- رابطه؟!!!