زندون دل (پنجره‌ها) ٬آهنگی زيبا و ماندگار از سلطان راک و اعتراض٬ فريدون فروغی...برام يک دنيا خاطره به همراه داره...يک دنيا...

پشت اين پنجره‌ها دل می‌گيره
غم و غصه دل و تو می‌دونی
وقتی از بخت خودم حرف می‌زنم
چشام اشک‌بارون می‌شه تو می‌دونی
عمريه غم تو دلم زندونيه
دل من زندون داره تو می‌دونی
هرچی بهش می‌گم تو آزادی ديگه
می‌گه من دوست دارم تو می‌دونی
می‌خوام امشب با خودم شکوه کنم
شکوه‌های دلمو تو می‌دونی
بگم ای خدا چرا بختم سياست
چرا بخت من سياست تو می‌دونی
پنجره بسته می‌شه شب می‌رسه
چشام آروم نداره تو می‌دونی
اگه امشب بگذره فردا می‌شه
مگه فردا چی می‌شه تو می‌دونی
عمريه غم تو دلم زندونيه
دل من زندون داره تو می‌دونی
هرچی بهش می‌گم تو آزادی ديگه
می‌گه من دوست دارم تو می‌دونی
پشت اين پنجره‌ها دل می‌گيره
غم و غصه دلو تو می‌دونی
وقتی از بخت خودم حرف می‌زنم
چشام اشک‌بارون می‌شه تو می‌دونی
عمريه غم تو دلم زندونيه
دل من زندون داره تو می‌دونی
هر چی بهش می‌گم تو آزادی ديگه
می‌گه من دوست دارم تو می‌دونی

ای خدا آخه چرا؟...کاش می‌دونست...کاش...