رفتن همواره در اسمت مستتر بود٬پس نبايد از رفتنت ناراحت شد!