سيگارم خاکستر می‌شود؛آتش عشق هرگز...
پ.ن: با سيگار بعدی موافقی؟