ـ فکر می‌کنی من هم مثل دخترهای ديگه هستم؟
ـ خب آره٬مگه غير از اينه؟