کاش از درد اين دنيا به جنون می‌رسيدم...آنگاه مجنون می‌شدم و عشق ليلی تا ابد در دلم می‌ماند و با يادش خوش بودم...