گاه می‌خواهم غم را با تمام وجود٬از اعماق درونم٬با صدای بلند فرياد بزنم...اما نيست گوشی٬که آن‌را بشنود...