ديگر به چشمان خمارت نيازی ندارم٬من خود از مستی خمارم!